เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่มุ่งไปที่ตัววัตถุ คุณลักษณะของวัตถุ และวัสดุที่ประกอบเป็นตัววัตถุขึ้นมา รวมถึงบางแง่มุมของวัตถุเหล่านี้ทำให้เข้าใจสังคม วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมจึงเป็นสาขาวิชาเชิงสหวิทยาการ ที่บอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งของที่ใช้ อาทิ การสร้าง ประวัติความเป็นมา การสงวนรักษา และการตีความวัตถุ อันสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประดิษฐ์คิดค้นวัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นมา อีกทั้งสะท้อนลักษณะการดำรงชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ

      ด้วยเหตุนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมข้อมูลวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านของประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งศึกษาสังคมและวัฒนธรรมผ่านเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านที่อยู่รอบตัว ทั้งที่สูญหายไปแล้วและยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านสังคม-วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      เครื่องมือเครื่องใช้ที่เก็บรวบรวมในฐานข้อมูลนี้ เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจำแนกหมวดหมู่ของเครื่องใช้ต่าง ๆ ตามหน้าที่การใช้งาน ยึดหลักการแบ่งหมวดหมู่ตามอรรถาภิธานศัพท์ของ American Folklore Society Ethnographic Thesaurus
Data source cannot be displayed.
เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 21a00c66-8149-4817-8376-d1feaa93de06
คำสำคัญ พื้นบ้าน วัฒนธรรม วัตถุ เครื่องมือ เครื่องใช้
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 เมษายน 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 17 มีนาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@sac.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน เป็นการสำรวจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 21 ตามตัวชี้วัดที่ 1.1...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 1. ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 2. ศาสนา 3. การยอมรับพฤติกรรมทางสังคม 4. คุณธรรม - จริยธรรม 5....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการออกแบบเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (1)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf xls doc