สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
facebook   twiter

สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563

Data source cannot be displayed.
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 490baa1d-1057-4a9c-ae25-3f059aec08eb
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
คำสำคัญ ด้านสังคม สังคมและสวัสดิการ เครือข่ายภาคประชาสังคม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 11 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายชัยรัตน์ เหี้ยทา
อีเมลผู้ติดต่อ nakhonphanom@m-society.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสถิติแหงชาติจัดทำการสำรวจความพิการครัง้แรกในป 2545 และจัดทำอยางตอเนื่องทุก 5 ป มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูพิการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงรายชื่อองค์กรประเภทเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายทางการศึกษา เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม/ชุมชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls json csv
กองสวัสดิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มกราคม 2565  
url docx pdf