RTP_Information - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
RTP_Information
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
facebook   twiter

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยส􀄞ำหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการถวายควาจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การป้องกันอาชญากรรม คำแนะนำในการติดต่อการขออนุญาต และสิทธิที่ประชาชนพึงมีเมื่อตกเป็น ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใหม่ที่ควรรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำ “คู่มือประชาชน” นี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างถูกต้องในเมื่อมีเหตุหรือติดต่อขอทำธุรกรรมในเรื่องต่าง ๆ สำนักงานต􀄞ำรวจแห่งชาติ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือประชาชนเล่มนี้ จะเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนทุกท่าน ให้ได้รับทราบแนวทางการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเบื้องต้น และความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอทำธุรกรรมกับหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

Data source cannot be displayed.
RTP_Information
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f8dd25d4-b4b3-457d-a8cc-213388b13ff8
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
คำสำคัญ คู่มือประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 30 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 30 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
คู่มือประชาชนในการติดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
อีเมลผู้ติดต่อ plan3.citc@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลสาธารณะ
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม www.royalthaipolice.go.th/downloads/คู่มือประชาชน.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2558-07-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2558-07-01
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยเผยแพร่ผ่านทางระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
อินโฟกราฟิค สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เน้นการสื่อสารผ่านภาพการ์ตูน ประกอบถ้อยคำที่เข้าใจได้โดยง่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤศจิกายน 2566  
url
คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟ้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อให้ได้ทราบถึงรูปแบบขั้นตอนที่ถูกต้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤศจิกายน 2566  
url