ขนาดตัวอักษร |    
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter
  • รายได้ของครัวเรือน หมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ที่ครัวเรือนได้รับมาจากการทำงานหรือผลิตเองหรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น - ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หมายถึง การใช้จ่ายเกี่ยวกับ “สิ่งของหรือการบริการด้านต่าง ๆ” ที่จำเป็นต่อการครองชีพที่ครัวเรือนต้องซื้อ/จ่ายด้วยเงิน หรือได้มาโดยไม่ได้ซื้อ/จ่าย (ผลิตเอง ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น/รัฐ เป็นสวัสดิการจากการทำงาน หรือเบิกได้จากนายจ้าง) - สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน หมายถึง เป็นการแบ่งกลุ่มตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยพิจารณาจากแหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของครัวเรือน สถานภาพการทำงาน ประเภทของกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ (ตามมาตรฐาน International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC Rev.4) ขององค์การสหประชาชาติ (UN)) และอาชีพ (ตามมาตรฐาน International Standard Classification of Occupation, 2008 (ISCO – 08) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)) เป็นหลัก - ประเภทของพลังงานที่ใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ แก๊สชนิดต่าง ๆ น้ำมันไบโอดีเซลและพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ) และผลิตภัณฑ์อื่น (ไฟฟ้า ถ่านไม้และฟืน) - กลุ่มควินไทล์ค่าใช้จ่าย หมายถึง เป็นการจัดแบ่งครัวเรือนทั่วประเทศออกเป็น 5 กลุ่มเท่า ๆ กัน โดยเรียงลำดับตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนจากน้อยไปมาก ดังนั้น ในแต่ละกลุ่มจะมีจำนวนครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 20 ของครัวเรือนทั้งสิ้น โดยกลุ่มที่ 1 มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด และกลุ่มที่ 5 มีค่าใช้จ่ายสูงสุด
Data source cannot be displayed.
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6bcc220d-8f22-46bc-b9f7-42d4e56d45f2
คำสำคัญ Energy OS Official Statistics ครัวเรือน ค่าใช้จ่าย พลังงาน สถิติทางการ สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 10 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม
อีเมลผู้ติดต่อ esesnso.thai@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ภาค
แหล่งที่มา สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • JSON
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/สาขาพลังงาน/การใช้พลังงานของครัวเรือน.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2020-06-30
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2020-06-30
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2549
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2562
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน, ประเภทของพลังงาน, ขนาดของครัวเรือน, กลุ่มควินไทล์ค่าใช้จ่าย
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คำนวณค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อเดือนของครัวเรือน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 1) International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC Rev.4) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) 2) International Standard Classification of Occupation, 2008 (ISCO – 08) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
สถิติทางการ ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายรายแผนแบบ Annualized แสดงแบบ YTD, 1 ปี , 5 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 เมษายน 2565  
csv
สัดส่วนการลงทุน ส่วนกองสมาชิก ตามประเภทสินทรัพย์ ร้อยละสัดส่วนการลงทุน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 เมษายน 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนสมาชิก กบข แบ่งตามช่วงอายุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2565  
csv