ขนาดตัวอักษร |    
ที่ตั้งตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลที่ตั้งตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร

1.ตลาด ในการนำเสนอหมายถึง ตลาดที่มีโครงสร้าง เป็นสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่ายซึ่งมีไว้จำหน่ายเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวตามที่กำหนด ความแตกต่างระหว่างตลาดเอกชนกับตลาดของกรุงเทพมหานคร คือ ตลาดเอกชนจะจัดตั้งได้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 2. การขอจัดตั้งตลาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b7fddf41-d345-4383-90dc-4dcf230a341e
วันที่สร้างชุดข้อมูล 11 สิงหาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ป้ายกำกับ กรุงเทพมหานคร ตลาด ที่ตั้ง
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
อีเมลผู้ติดต่อ n_tchanan@bangkok.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 สิงหาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้งจุดเสี่ยงภัยสะพานลอยคนเดินข้ามและป้ายรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับคนกรุงเทพ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2563  
shp xml json pdf
ข้อมูลการเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร จำแนกรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2563  
csv docx
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2563  
csv docx