ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลคำอธิบายกลุ่มชุดดิน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพัฒนาที่ดิน

กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำ การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จากชุดดินกว่า 300 ชุดดิน ได้จัดจำแนกใหม่เป็น 62 กลุ่มชุดดินด้วยกัน และกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำแผนที่กลุ่มชุดดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจรายจังหวัด ทั่วประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ชุดแรกแล้วเสร็จในระหว่างปี พ.ศ. 2530-2534 และมีการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ดินอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลคำอธิบายกลุ่มชุดดิน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 63b1efa7-c9ea-4215-b367-9ba71e820877
วันที่สร้าง 10 กันยายน 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ กลุ่มชุดดิน การจัดการดิน การใช้ที่ดิน ชุดดิน ลักษณะดิน สมบัติของดิน หน่วยแผนที่ดิน
ชื่อผู้ติดต่อ ดวงดอม กำเนิดทรัพย์ (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ cit_3@ldd.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 เมษายน 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
1 กรกฎาคม 2563  
csv