ขนาดตัวอักษร |    
ประมาณการรายได้ และผลการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2558
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมธนารักษ์
facebook   twiter

รายละเอียด ประมาณการรายได้  และผลการจัดเก็บรายได้  ปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - month  - Year - State Property -  Coin&Management - Other - Total

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e0c6f6cc-8d6a-4f0f-90d7-e3c15432e51b
กลุ่มชุดข้อมูล งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
คำสำคัญ การจัดเก็บรายได้ ประมาณการรายได้
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 8 กันยายน 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวปภัสสร เจริญรัตน์รวี (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ prapatsonch@treasury.mail.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประมาณการรายได้ และผลการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2558 - Month - Year - State Property -  Coin&Management - Other - Total
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv