ขนาดตัวอักษร |    
พื้นที่ชลประทาน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมชลประทาน

ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (irrigation area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถส่งน้ำไปถึงได้ในเขตโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการทั้งหมดและถูกหักออกจากพื้นที่ไม่ต้องการส่งน้ำชลประทานให้ เช่น ที่ลุ่ม หนอง บึง ลำน้ำ ที่อยู่อาศัยประชาชน ฯลฯ และพื้นที่ซึ่งส่งน้ำชลประทานให้ไม่ได้ เช่น ที่สูง ที่เนิน ภูเขา เป็นต้น ข้อมูลพื้นที่ชลประทานนี้เป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2556 จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

Data source cannot be displayed.
พื้นที่ชลประทาน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6c8dba58-6bd5-48d0-8462-5727a6ca3aac
วันที่สร้างชุดข้อมูล 5 พฤศจิกายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ ขอบเขตพื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทาน
ชื่อผู้ติดต่อ ณัฐวงษ์ พรอโนทัย
อีเมลผู้ติดต่อ rid.it.gis@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 ธันวาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License