ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบนพื้นที่สูง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบนพื้นที่สูง
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
facebook   twiter

ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ฐานของชุมชนก่อนเข้าไปดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ตามลักษณะการกระจายของกลุ่มบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ป่าตามกฎหมาย พื้นที่การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ระดับความสูง การชะล้างพังทลายของดิน และพื้นที่ดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบนพื้นที่สูง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 3d76f561-641e-4ef7-b03b-b7e563a139e7
คำสำคัญ การกระจายของกลุ่มบ้าน ชนเผ่า ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ป่า พื้นที่สูง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 12 พฤษภาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธสาสตร์และแผน
อีเมลผู้ติดต่อ info@hrdi.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ หมู่บ้าน
แหล่งที่มา รายงานการวิเคราะห์และจัดทำแผนที่แสดงชุมชนบนพื้นที่สูง ในประเทศไทย สำนักยุทธศาสตร์และแผน
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
  • อื่นๆ
doc
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
ไม่ได้ระบุ
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนของชุมชนบนพื้นที่สูงซ้อนทับกับฐานข้อมูลคนจนเป้าหมายของประเทศ (TPMAP) เพื่อนำไปค้นหาชุมชนที่มีปัญกาความยากจนและนำไปวางแผนพัฒนาพื้นที่สูง ประกอบด้วย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv
รายงานผลติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ของชุมชนบนพื้นที่สูงของหน่วยงานร่วมบูรณาการ โดย สวพส. เป็นผู้ประสานงานรางบรวมข้อมูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv
ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนของชุมชนบนพื้นที่สูง ประกอบด้วย จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร กลุ่มชาติพันธุ์ การเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระดับความสูงของพื้นที่ เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv