การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการพัฒนาชุมชน
facebook   twiter

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำไว้ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศ หลักการของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 1) ใช้เครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองและหมู่บ้าน/ชุมชนว่าบรรลุตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานหรือไม่ 2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการความจำเป็นพื้นฐาน นับตั้งแต่การกำหนดปัญหาความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 3) ใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประสานระหว่างสาขาในด้านการปฏิบัติมากขึ้น

Data source cannot be displayed.
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a2f5c28d-9f9c-464f-bea0-70af03f2b78c
คำสำคัญ ข้อมูล จัดเก็บ พื้นฐาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 19 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
อีเมลผู้ติดต่อ itcenter@cdd.mail.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ภาค
แหล่งที่มา ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://smartbmn.cdd.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-03-08
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2023-03-08
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2556
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • รายได้
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf xls
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. เด็กอายุ 7-14 ปี ที่มีทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน 2. เด็กอายุ 7-14 ปี ที่มีทักษะพื้นฐานด้านการคำนวณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
json csv
แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย ขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่คาดว่าจะนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf