ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง 10 ปี ระยะห่างจากลำน้ำ ความลาดชันของพื้นที่ สภาพการใช้ที่ดิน การระบายน้ำของดิน และพื้นที่ชลประทาน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d3a94670-473e-4513-a120-d27d64e32326
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
คำสำคัญ floodplain กรมพัฒนาที่ดิน ที่ราบน้ำท่วมถึง น้ำท่วม น้ำท่วมขัง น้ำท่วมซ้ำซาก พื้นที่น้ำท่วม พื้นที่ราบลุ่มต่ำ ภัยทางการเกษตร ภัยธรรมชาติ อุทกภัย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 18 สิงหาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 8 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
อีเมลผู้ติดต่อ lpd_8@ldd.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา จากการวิเคราะห์ และตรวจสอบของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
รูปแบบการเก็บข้อมูล Shapefile
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:25,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 325216.6826
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1213667.7627
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2263224.7389
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 620826.9743
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2022-03-23
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx
รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ กทม. (วันที่ บริเวณ ความยาว ความสูง สภาพท่วม ปริมาณฝน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤศจิกายน 2566  
csv
บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2566  
url