ความต้องการการเดินทางของแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ความต้องการการเดินทางของแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
facebook   twiter

การวิเคราะห์และการประมาณการปริมาณการเดินทางและความต้องการการเดินทางของ (หน่วย : ล้านเที่ยวต่อวัน) จำแนกตามวัตถุประสงค์การเดินทาง ประกอบด้วย บ้านไปทำงาน (HBW) บ้านไปเรียนหนังสือ (HBE) บ้านไปที่อื่น ๆ (HBO) และไม่เกี่ยวกับบ้าน (NHB) ในปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2580 และ พ.ศ. 2585 ด้วยแบบจำลองระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Extended Bangkok Urban Area Model : eBUM) ณ ปีฐาน พ.ศ. 2560 ของโครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ (TDS)

Data source cannot be displayed.
ความต้องการการเดินทางของแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 35321f61-e6bc-4084-bfa9-5c772a6e9475
คำสำคัญ การเดินทาง ความต้องการการเดินทาง คาดการณ์ ประมาณการ วัตถุประสงค์การเดินทาง แบบจำลอง eBUM แบบจำลองระดับกรุงเทพ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 12 พฤษภาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ datacatalog@otp.go.th
วัตถุประสงค์
  • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
กลุ่มจังหวัด/กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แหล่งที่มา การประมวลผลด้วยแบบจำลองระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Extended Bangkok Urban Area Model : eBUM)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-07-22
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2021-07-22
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2560
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2585
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้านเที่ยวต่อวัน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แสดงข้อมูลผลการสำรวการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2565 (พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565) ของโครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv
การวิเคราะห์และการประมาณการความต้องการการขนส่งสินค้า (หน่วย : ตันต่อปี) จำแนกตามรูปแบบการขนส่ง (ทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ) ในปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv doc pdf
การวิเคราะห์สัดส่วนการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ BTS MRT ARL BRT รถประจำทาง รถตู้ และเรือ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรอบปีปฏิทิน (หน่วย :...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv xlsx