ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
facebook   twiter

ผลสำรวจความต้องการและความคาดหวังจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และความพึงพอใจในการให้บริการของ สนข. ได้แก่ ด้านการศึกษาและเสนอแนะนโยบายด้านการขนส่งและจราจร ด้านการจัดทำแผนพัฒนาด้านการขนส่งและจราจร ด้านการติดตามแผนพัฒนาการขนส่งและจราจร ด้านการประเมินผลแผนพัฒนาการขนส่งและจราจร ด้านการปฏิบัติการและติดต่อประสานงาน ด้านการจัดช่องทางการสื่อสารและระบบสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร ด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านการขนส่งและจราจร

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 0841882d-334a-4b01-987b-1095030a5c43
คำสำคัญ ความต้องการ ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ผลสำรวจ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับริการ ผู้ส่งมอบ ผู้เกี่ยวข้องของ สนข. ผู้ให้ความร่วมมือ พันธมิตร
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อีเมลผู้ติดต่อ datacatalog@otp.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา การสำรวจความต้องการและความคาดหวังจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-07-22
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-07-22
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ความต้องการผลิตพลังงานไฟฟ้า และตัวประกอบไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  ตำแหน่งงานว่าง  และการบรรจุงาน  จำแนกตามอาชีพ และรายอาชีพที่มีความต้องการมาก  ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx