ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลชื่อเรื่องที่ขอรับบริการ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
facebook   twiter

ข้อมูลชื่อเรื่องที่ขอรับบริการ ทางโทรศัพท์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลชื่อเรื่องที่ขอรับบริการ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f4e202f9-ebad-40a6-b6e7-d4416e840fe5
คำสำคัญ กฎหมาย มติ ครม. มติคณะรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 14 มกราคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองบริหารงานสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ dia@soc.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
พันธกิจหน่วยงาน,เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
อื่น ๆ ระบุ... ตามรอบการจัดทำข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2564-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2564-05-31
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มกราคม 2565  
url pdf
รายละเอียดของเกณฑ์อยู่ในคู่มือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
pdf
Dashboard การวิเคราะห์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายภารกิจกองทุนยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มกราคม 2565  
pdf url