ขนาดตัวอักษร |    
วารสารประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) จังหวัดนครพนม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
facebook   twiter

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญจึงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งวดที่ ๒) เพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเนื่องในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) จากแนวทางการดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สู่การขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และบทความทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จัดทำเป็นโครงการประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) จังหวัดนครพนม สู่การถ่ายทอดและปลูกฝังคุณค่าที่ดีงามเสริมสร้างการมีภูมิคุ้มกันที่ดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรู้เท่าทัน ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Data source cannot be displayed.
วารสารประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) จังหวัดนครพนม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e6059138-5271-400a-a8db-b5612d718735
วันที่สร้างชุดข้อมูล 2 เมษายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ป้ายกำกับ จังหวัดนครพนม วัฒนธรรม วารสาร วารสารหนังสือพิมพ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม โควิด โคโรนา
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวณัฐฏิกานต์ ศรีโภคา
อีเมลผู้ติดต่อ s.nutthikan@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 ตุลาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ API : https://covid19.ddc.moph.go.th/...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 ตุลาคม 2564  
xlsx csv api
ข้อมูลการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) Thailand's Certificate of Entry : COE เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 พฤษจิกายน 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 ตุลาคม 2564  
csv xlsx
การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่มุ่งไปที่ตัววัตถุ คุณลักษณะของวัตถุ และวัสดุที่ประกอบเป็นตัววัตถุขึ้นมา รวมถึงบางแง่มุมของวัตถุเหล่านี้ทำให้เข้าใจสังคม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2564  
csv json