ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลอัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงาน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
facebook   twiter

เป็นอัตราส่วนที่วิเคราะห์ถึงความสามารถในการทำกำไรอันเกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใดของสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลอัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงาน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fc34a280-d483-4295-9c18-e8387c0d48ca
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
คำสำคัญ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ข้อมูลอัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 9 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ และ นายอภิมุข เกียรติศิริกุล
อีเมลผู้ติดต่อ abhimuk@dip.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา -
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-04-09
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2022-04-09
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2561
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ปี
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เป็นการเปรียบเทียบยอดขายของธุรกิจในระยะเวลาต่างกัน เพื่อบอกถึงความก้าวหน้าของธุรกิจ โดยเปรียบเทียบยอดขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับยอดขายในปีที่ผ่านมา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 เมษายน 2565  
csv
เป็นการพิจารณาว่ารายได้จากการขายที่เกิดขึ้น 100 บาท ธุรกิจสามารถสร้างกำไรสุทธิได้กี่บาท หากค่าที่ได้ออกมาในอัตราส่วนที่สูง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 เมษายน 2565  
csv
เป็นการพิจารณาว่าธุรกิจมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้มากเพียงพอต่อภาระดอกเบี้ยจ่ายมากน้อยเพียงใด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 เมษายน 2565  
csv