รายชื่อประเภทองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมที่ได้รับประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อประเภทองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมที่ได้รับประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงรายชื่อองค์กรประเภทเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายทางการศึกษา เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม/ชุมชน เครือข่ายทางศาสนา และเครือข่ายสื่อสารมวลชน ที่ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม

Data source cannot be displayed.
รายชื่อประเภทองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมที่ได้รับประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a293a711-a8f3-4739-9864-fb245962e555
คำสำคัญ เครือข่ายทางการศึกษา เครือข่ายทางศาสนา เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายสื่อสารมวลชน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 17 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ it@moralcenter.or.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 3
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
หมู่บ้าน ชุมชน
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://member.moralcenter.or.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-12-20
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-03-01
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf jpeg