แผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีพุทธศักราช 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีพุทธศักราช 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
คะแนนความนิยม
องค์กร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
facebook   twiter

แผนพลิกโฉมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ฉบับนี้ได้ตระหนักถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะและศักยภาพ ที่เน้นการขับเคล่ือนต่อเนื่องจากกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีจุดเน้นสาคัญ 3 ประเด็น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสาคัญ คือ การยกระดับสมรรถนะของกาลังคนในพื้นที่ และ ยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืนต่อไป

Data source cannot be displayed.
แผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีพุทธศักราช 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 51c06f75-cecd-4a2c-8ce6-55e9d4cad02d
กลุ่มชุดข้อมูล การศึกษา
คำสำคัญ 2566-2570 กำแพงเพชร พลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏ แผน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 24 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ มหาวิทยาลยัราชภัฏกาแพงเพชร
อีเมลผู้ติดต่อ anucha_pu@kpru.ac.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.kpru.ac.th/plan-2566-2570/KRPU-plan-2566-2570.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-01-14
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-01-14
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการระบบราง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf
รายชื่อแผนกำกับดูแลด้านขนส่งทางราง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx csv
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
json