ขนาดตัวอักษร |    
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2565
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
facebook   twiter

จังหวัดนครราชสีมา ได้ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) (ผลจากการประชุมคณะกรรมการบูรณาการ นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563) โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีรวมทั้งทิศทาง การพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มาประกอบการพิจารณา จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

Data source cannot be displayed.
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2565
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a11c2c27-4a7e-4044-a495-19590e146778
คำสำคัญ แผนพัฒนาจังหวัด
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มีนาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
อีเมลผู้ติดต่อ gov_office@nakhonratchasima.mail.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล ปี 2561-2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 5 ปี พ.ศ 2561-2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf