ขนาดตัวอักษร |    
รายการผลิตภัณฑ์ในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
facebook   twiter

รายการผลิตภัณฑ์ในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ได้จากการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วนำมาสู่การพิจารณาคัดลือกโรงงานที่จะทำการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยทุกปี

Data source cannot be displayed.
รายการผลิตภัณฑ์ในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b4f5f535-e247-4b36-b8aa-0ab68f713d48
คำสำคัญ ดัชนีอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือก รายการผลิตภัณฑ์ รายการผลิตภัณฑ์ในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน รายการสินค้า สินค้าที่คัดเลือก
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 10 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายการผลิตภัณฑ์ในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อีเมลผู้ติดต่อ mpi_index@oie.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • อื่นๆ
XLSX
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไข
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.oie.go.th/assets/portals/1/fileups/2/files/Industrial%20index/Indexes/List%20of%20products_industry%20index.xlsx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2000-02-29
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-02-28
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อัตราการใช้กำลังการผลิต ( Capacity Utilization Rate) เป็นเครื่องชี้ระดับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบการผลิตจริงกับกำลังการผลิตสูงสุดหรือศักยภาพของเครื่องจักร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx
ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Labor Input Index) วัดชั่วโมงการทำงานโดยเปรียบเทียบกับปีฐานว่ามีทิศทางอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เห็นแนวโน้มการจ้างงานในแต่ละอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx
ดัชนีผลิตภาพแรงงาน (Labor Productive Index) เป็นอัตราส่วนของดัชนีผลผลิต และดัชนีแรงงานซึ่งจะชี้ถึงทิศทางของผลิตภาพของแรงงานว่าในระยะเวลาที่เท่ากันนั้น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx