ผลการสำรวจ (สำรวจความพิการ) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผลการสำรวจ (สำรวจความพิการ)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

สำนักงานสถิติแหงชาติจัดทำการสำรวจความพิการครัง้แรกในป 2545 และจัดทำอยางตอเนื่องทุก 5 ป มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูพิการ การเขาถึงสวัสดิการและบริการจากภาครัฐการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต รวมทั้งขอมูลผดูแลของผูพิการที่มีความลำบากในการดูแลตนเอง

Data source cannot be displayed.
ผลการสำรวจ (สำรวจความพิการ)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 54da3cd4-dcee-48f4-a634-336997d1140c
คำสำคัญ ความพิการ ด้านสังคม ผลสำรวจ สวัสดิการ สำรวจ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 เมษายน 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 12 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ services@nso.go.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ภาค
แหล่งที่มา สำรวจความพิการ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ครัวเรือน/ครอบครัว
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/LI
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2001-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-06-30
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด และ สถานะนักเรียน (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จำแนกตามสังกัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
url
สวัสดิการ ได้แก่ เงินสงเคราะห์สำหรับผู้พิการ อาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรี (นม) สำหรับเรียน ทุนการศึกษาจากรัฐ และโครงการอื่น ๆ ของรัฐ ที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv json
โครงการสำรวจความพิการ 1. จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจากสำรวจ จำแนกตามการใช้อินเตอร์เน็ต เพศ 2. จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจากสำรวจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv json