ผลการสำรวจ (สำรวจกิจกรรมทางกายของประชากร) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผลการสำรวจ (สำรวจกิจกรรมทางกายของประชากร)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำ "การสำรวจกิจกรรมทางกายของประชากร พ.ศ. 2558" โดยได้เปลี่ยนชื่อจาก "การสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชากร" ทั้งนี้ เพื่อสามารถตอบโจทย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เนื่องจากการเสริมสร้างสุขภาพของประชากรนั้น ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมในการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ การทำกิจกรรมนันทนาการยามว่าง และอื่นๆ ที่มีการใช้พลังงานในการทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหวมากพอ ก็ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ ซึ่งองค์การอนามัยโลกจำแนกกิจกรรมทางกายตามกลุ่มกิจกรรมเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มกิจกรรมในการทำงาน เช่น การทำงานบ้าน การทำงานที่เป็นอาชีพ (2) กลุ่มการเดินทาง ไปมายังสถานที่ต่างๆ โดยการเดินหรือขี่จักรยานไปทำงาน ไปวัด หรือไปตลาด (3) กลุ่มการทำกิจกรรมนันทนาการ ยามว่าง เช่น การเล่นกีฬาหลังจากเลิกงาน การเดินหรือขี่จักรยาน การท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (4) กลุ่มพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนไหวน้อย เช่น การนั่งคุยกับเพื่อน การนั่งในรถระหว่างเดินทาง การอ่านหนังสือ การดูโทรทัศน์ (ที่มา: World Health Organization. Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ). 2014.)

Data source cannot be displayed.
ผลการสำรวจ (สำรวจกิจกรรมทางกายของประชากร)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d50a35ef-083e-4db3-bf25-0854b56430b6
คำสำคัญ กิจกรรมทางกาย สุขภาพ ออกกำลังกาย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 เมษายน 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 12 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ services@nso.go.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 4
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ภาค
แหล่งที่มา สำรวจกิจกรรมทางกายของประชากร (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ครัวเรือน/ครอบครัว
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/qA
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2004-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2015-01-01
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณการสูบบุหรี่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv json
ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx
ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไปที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv json