ผลการสำรวจ (สำรวจความความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life)) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผลการสำรวจ (สำรวจความความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life))
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life) เป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ได้แก่ การดำรงชีวิตที่ต้องปรับตัวเมื่ออยู่บ้านและ ออกนอกบ้าน การทำงาน การเรียน การเดินทาง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อีกทั้งการเตรียม ความพร้อมและการปรับตัวของสถานที่ เช่น ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ร้านค้า ธนาคาร โรงพยาบาล ฯลฯ ที่มีการปรับปรุงรูปแบบการบริการไปจากเดิม รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและบริการต่าง ๆ ให้ทัน ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการใช้ระบบซื้อขายและบริการทางออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life) พ.ศ. 2565 เพื่อให้รัฐบาลและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น) นำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนกำหนดนโยบายป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้ง นโยบายที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม

Data source cannot be displayed.
ผลการสำรวจ (สำรวจความความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life))
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 9a15d8bf-cea0-4341-8980-04f05914ba6e
คำสำคัญ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ผลการสำรวจ สำรวจความความคิดเห็น โควิด
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 มีนาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 12 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ services@nso.go.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 2
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ภาค
แหล่งที่มา สำรวจความความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life) (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ครัวเรือน/ครอบครัว
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey/Pu
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-12-31
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดำเนินการสำรวจตามแผนแม่บทภายใต้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำทุก 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็น ข้อมูลสำคัญ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
การสำรวจความต้องการของประชาชน (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf