จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2015
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2016
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2017
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2018
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2019
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2020

รายงานสรุปจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ข้อมูลปี 2015 - 2020

การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับปะเทศไทย สพร จึงได้นำเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลเปิดภาครัฐนำมาทำ Dashboard เพื่อให้แสดงรายงานการใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูล เพื่อทำให้เกิดการออกนโนบายสำหรับสำหรับส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยตามพื้นที่ในสถานที่ท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. THAILAND TOURISM OUTLOOK เป็นการแสดงรายละเอียดของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำแนกรายปี โดยจะเป็นการแสดงผลรวมจำนวนนักท่องเที่ยวย้อนหลัง 5ปี(2015 - 2020) จะพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยใน 5 ปีที่ผ่านมามีจำนวนถึง 183 ล้านคน จำนวนวันที่เข้าพักอาศัยในประเทศไทยสูงสุดคือ 19 วัน และวันที่เข้าอาศัยน้อยที่สุดคือ 5 วัน พร้อมทั้งจะแสดงรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปี ซึ่งจะพบว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 4 ถึง 8% ต่อปี หรือ เพิ่มถ้าคิดตามจำนวนนักท่องเที่ยวคือประมาณ 3 ถึง 5 ล้านคนต่อปี  

3 อันดับสูงสุด : จำนวนนักท่องที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศโดยคิดเป็น %   ได้แก่ 1.East Asia 2.Europe 3.South Asia

5 อันดับสูงสุด : จำนวนนักท่องที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศโดยคิดเป็น %  ได้แก่ 1.China  2.Malaysia 3.Laos 4.Korea 5.Japan

จากข้อมูลดังกล่าว คือจะแสดงให้เห็นว่า ทวีปเอเชีย และประเทศในทวีปมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากที่สุด และ ประเทศจีน จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุด

2. SEASONAL TRAFFIC เป็นการแสดงรายละเอียดของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำแนกรายเดือน โดยจะเป็นการแสดงผลรวมจำนวนนักท่องเที่ยวย้อนหลัง 5ปี(2015 - 2020) จะพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยใน 5 ปี จำแนกตามรายเดือนจะพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 17.4 ล้านคน และเดือนมกราคม 19.4 ล้านคน  และถ้าจำแนกตามฤดูกาลจะพบว่า ฤดูหนาว(Winter) 65 ล้านคน จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่ดสุด รองลงคือ ฤดูร้อน(Summer) 61 ล้านคน และน้อยที่สุดคือ ฤดูฝน(Rainy) 57 ล้านคน

สำหรับเดือนที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเป็นจำนวนน้อยที่สุดคือ ตุลาคม 13 ล้านคน , พฤษภาคม 12.8 ล้านคน และกันยายน 12.6 ล้านคน

จากข้อมูลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศจำแนกตามรายเดือน ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่สามารถวางแผน และบริหารจัดการ ในเรื่อง logistic และการให้บริการต่างๆเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือนได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถสร้าง campaign ต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น

3. TOURIST SPENDING เป็นการแสดงรายละเอียดของจำนวนรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำแนกรายปี โดยจะเป็นการแสดงผลรวมรายได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวย้อนหลัง 5ปี(2015 - 2020) จะพบว่ารายได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวย้อนหลัง 5ปี ประมาณ 9.04 ล้านล้านบาท

5 อันดับสูงสุด : รายได้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศโดยคิดเป็น %  ได้แก่ 1.China  2.Russia 3.Malaysia 4.United Kingdom 5.Japan และแสดงรายละเอียดรายได้จากนักท่องเที่ยวจำแนกรายเดือนที่สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา

จากข้อมูลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นว่าจำนวนรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำแนกรายปี จะพบว่าประเทศ Russia และ United Kingdom ซึ่งเป็นทวีปยุโรป แสดงให้เห็นว่าทวีปยุโรปก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่จะควรจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายต่อหัวของทวีปยุโรป จากสูงกว่า ทวีปเอเชีย

4. TOURIST PROFILE เป็นการแสดงรายละเอียดของจำนวนรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำแนกจำแนกตามประเภทบริการย้อนหลัง 5ปี(2015 - 2020) จำแนกตามประเภทบริการ จะพบว่า ประเภทบริการที่สร้างรายได้มากที่สุดคือ (ที่พักอาศัย)Accommodation , (ช๊อปปิ้ง)Shopping , (อาหารและเครื่องดื่ม)FoodandBeverage โดยสามารถดูรายละเอียดตามทวีปได้

จากข้อมูลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นว่าจำนวนรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำแนกรายปี จะพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยังคงมองประเทศไทยว่า ที่พักบรรยากาศดี ช๊อปปิ้งราคาไม่แพง และอาหารอร่อย พร้อมทั้งเรายังสามารถจัด campaign หรือ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องในแต่ละทวีปได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับอาหารพื้นถิ่นแลพบริการจากคนในพื้นที่

5. TOURISM RECEIPT เป็นการแสดงรายละเอียดของรายรับโดยเฉลี่ยจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยย้อนหลัง 5ปี(2015 - 2020) จะพบว่า ประเทศในแถบตะวันออกกลางจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุด โดยจะเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ พร้อมทั้งจำนวนวันที่เข้าพักอาศัยจำแนกตามทวีป จะพบว่า ทวีปยุโรป จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาพักอาศัยมากที่สุด