ประเทศไทยมี "โรงงานจัดการของเสีย" จำนวนมากเท่าไหร่ ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง? - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

ประเทศไทยมี "โรงงานจัดการของเสีย" จำนวนมากเท่าไหร่ ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง?

 

#DataVisualize 📊 ประเทศไทยมี "โรงงานจัดการของเสีย"
จำนวนมากเท่าไหร่ ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง?

มาดู Data Visualize แบบ Map Visualization
📊 ได้ที่ :
https://public.tableau.com/…/101105106_16323418451730/sheet0

โดยการทำ Dashboard Map Visualization ในโพสต์นี้
จะเป็นการนำข้อมูลโรงงาน 3 ประเภท

ได้แก่ โรงงานประเภท 101 (โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม)
, โรงงานประเภท 105 (โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล),
โรงงานประเภท 106 (โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ไม่ใช้แล้วมาผลิตใหม่โดยผ่านกรรมวิธี
การผลิตทางอุตสาหกรรม)

มาทำ Data Visualize แสดงผล
แบบ Pie Chart,Map Visualization
,Bar Chart

และสำหรับใครที่สนใจดาวน์โหลดข้อมูลโรงงาน
เพื่อนำไปเป็นข้อมูลวิจัย หรือนำไปใช้วิเคราะห์ต่อยอด
ไม่ว่าจะเป็น
-ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106
-ข้อมูลโรงงานในเขต EEC
-ข้อมูลโรงงานแจ้งประกอบ
-ข้อมูลสถานที่ตั้งโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย
📍Download Dataset ได้ที่ : https://bit.ly/3Ay1bg3

#DIGI #Data #DataShowcase