สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล DG Awards 2020 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล DG Awards 2020

#InterviewDGAwards2020 

นายกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นองค์กรภาครัฐที่ดำเนินตามพันธกิจ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้” โดยใช้ดิจิทัลและข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2562 ซึ่งครอบคลุม 1. การนำเทคโนโลยีและข้อมูล Big Data ยกระดับการให้บริการแบบออนไลน์ในช่องทางที่หลากหลาย 2. การพัฒนาธรรมาภิบาลและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและความปลอดภัย และ 3. การพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร โดยดำเนินการสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลาง (Digital Infrastructure) ของตลาดทุนที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เช่น Blockchain/DLT มาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการและรองรับทุกผลิตภัณฑ์ตลาดทุน อีกทั้งนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการตรวจสอบแบบและบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย ทั้งนี้ภารกิจของ สำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากจะมุ่งก้าวสู่ Digital Government แล้ว ยังคำนึงเสมอว่าทำอย่างไรจะเป็น Digital Government ที่มีความพร้อมในการให้บริการกับทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ของเรา ที่ประชาชนต้องเข้าถึงได้แล้วเราเองต้องเข้าถึงประชาชนด้วยเช่นกัน #หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลDGAwards2020 #สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ #DGAwards2020 #รัฐบาลดิจิทัล #สพร #DGA