สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 41 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งหรือที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ อีเมลกลาง และเว็บไซต์ของส่วนราชการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยการรายงานสถานะการพัฒนาระบบงานบริการ e-Service ของกรม ความก้าวหน้าการดำเนินการ และความต่อเนื่องของการยกระดับงานบริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน รายชื่อตัวชี้วัดของจังหวัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย หน่วยวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลประกอบด้วย ปีงบประมาณ ชื่อหน่วยงาน รายชื่อตัวชี้วัดขององค์การมหาชน น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย หน่วยวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลประกอบด้วย สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ความพึงพอใจ และผลประกอบการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลกรอบแนวทางการประเมินขององค์การมหาชน โดยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัด กระบวนการต่าง ๆ และปฏิทินการประเมิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลรายชื่อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ e-Service โดยองค์ประกอบชุดข้อมูล ประกอบด้วย - ชื่อกฎหมาย - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สถานะการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย (ดำเนินการแล้ว...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานภาครัฐ โดยองค์ประกอบชุดข้อมูล ประกอบด้วย - ข้อเสนอที่ได้จาก hackathon - ประเภท/ด้านที่เกี่ยวข้อง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
รายชื่อใบอนุญาตที่สามารถออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้, รายชื่อเอกสารที่สามารถออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน รายชื่อตัวชี้วัดของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า น้ำหนัก หน่วยวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานภายในส่วนราชการ หน้าที่และอำนาจ และวันที่ประกาศใช้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่องานบริการ ประเภทงานบริการ และช่องทางการเข้าถึงงานบริการที่เป็น e-Service
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่รวบรวมและจัดทำโดยใช้หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร ได้แก่ ชื่อกระทรวง, ชื่อกรม,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน คะแนนการประเมิน สรุปผลคะแนนการประเมินของแต่ละส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลกรอบแนวทางการประเมินของจังหวัด โดยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัด กระบวนการต่าง ๆ และปฏิทินการประเมิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
ชุดข้อมูลการขยายผลต้นแบบนวัตกรรม ประกอบด้วย ชื่อต้นแบบนวัตกรรมฯ, ปีงบประมาณที่พัฒนา, หน่วยงาน เจ้าภาพดำเนินการ, หน่วยงานร่วมดำเนินการ,ความคืบหน้าของการดำเนินงาน,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยการรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาของงานบริการ Agenda
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลประกอบด้วย ปีที่ได้รับรางวัล ชื่อหน่วยงาน ชื่อผลงาน ประเภทรางวัล สาขาที่ได้รางวัล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ที่ระบุอยู่ในคู่มือสำหรับประชาชน โดยองค์ประกอบของชุดข้อมูล ประกอบด้วย - ชื่อกระทรวง - ชื่อหน่วยงาน - ชื่อกระบวนงาน -...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
รายชื่องานบริการบนระบบ Biz Portal
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx