สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลกรอบแนวทางการประเมินของส่วนราชการ โดยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัด กระบวนการต่าง ๆ และปฏิทินการประเมิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลกรอบแนวทางการประเมินของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) โดยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ขั้นตอนการดำเนินการประเมิน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลประกอบด้วย สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ความพึงพอใจ และผลประกอบการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลกรอบแนวทางการประเมินขององค์การมหาชน โดยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัด กระบวนการต่าง ๆ และปฏิทินการประเมิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลกรอบแนวทางการประเมินของจังหวัด โดยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัด กระบวนการต่าง ๆ และปฏิทินการประเมิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf