สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 7 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของส่วนราชการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งหรือที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ อีเมลกลาง และเว็บไซต์ของส่วนราชการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยการรายงานสถานะการพัฒนาระบบงานบริการ e-Service ของกรม ความก้าวหน้าการดำเนินการ และความต่อเนื่องของการยกระดับงานบริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานภายในส่วนราชการ หน้าที่และอำนาจ และวันที่ประกาศใช้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่องานบริการ ประเภทงานบริการ และช่องทางการเข้าถึงงานบริการที่เป็น e-Service
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่รวบรวมและจัดทำโดยใช้หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร ได้แก่ ชื่อกระทรวง, ชื่อกรม,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยการรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาของงานบริการ Agenda
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx