ขนาดตัวอักษร |    
รายงานคุณภาพชีวิตของคนหนองคายปี 2562
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
facebook   twiter

เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562 ฉบับนี้ เป็นการนําเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2561) จากครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงทั้งในเขตชนบท และเขตเมือง ในรูปแบบการรายงานผลคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดหนองคาย ทําให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมในทุกระดับของประเทศ โดยมีเครื่องมือในการวัดผลคุณภาพชีวิต จํานวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑ์ คือ ัญหาที่ทุกคนในครัวเรือนต้องร่วมกันแก้ไขเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนในครัวเรือนสามารถช่วยแก้ไขได้ด้วยตนเอง สําหรับตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจํานวนมากในภาพรวมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล อําเภอ เป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับต้องนําไปใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดหนองคาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กร นิสิต/นักศึกษา และประชาชน ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทําโครงการอนุมัติโครงการ/งบประมาณ การลงทุนทางธุรกิจการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม การศึกษาวิจัย และการติดตามประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหนองคายให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Data source cannot be displayed.
รายงานคุณภาพชีวิตของคนหนองคายปี 2562
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e818f10c-e8bf-4e01-855b-70d6bf02f04f
วันที่สร้างชุดข้อมูล 28 ธันวาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดหนองคาย
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
ป้ายกำกับ จปฐ 2562 ด้านสังคม
ชื่อผู้ติดต่อ นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์
อีเมลผู้ติดต่อ tktk7899@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 ธันวาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2564  
ods
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ 2564  
pdf jpeg
รายงานด้านสังคม  ปี 2554 - 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
xls xlsx