ขนาดตัวอักษร |    
งานวิจัยการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

งานวิจัยเรื่อง "การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" เป็นการการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของ อพท. ที่ดำเนินงานภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC Criteria) และนำประสิทธิผลของการปฏิบัติงานมาทำการสังเคราะห์ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่จะสามารถพัฒนาไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ในการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ได้ร่วมเรียนรู้และสามารถนำองค์ความรู้ที่มีไปพัฒนาการดำเนินงานต่อยอดการดำเนินงานที่ผ่านมาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Data source cannot be displayed.
งานวิจัยการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 06d5ee56-d551-4761-a61c-61739ebca55e
วันที่สร้างชุดข้อมูล 4 มกราคม 2560
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล การท่องเที่ยวและกีฬา
ป้ายกำกับ งานวิจัย ทัวร์ ท่องเที่ยว
ชื่อผู้ติดต่อ คุณ ธนพรพรรณ พลคีรีย์
อีเมลผู้ติดต่อ thanapornpun.p@dasta.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 มกราคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2564  
csv xlsx
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เผยแพร่ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเกือบทั้งหมดเป็นข้อมูลเชิงการท่องเที่ยวและขาดการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนั้น การ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2564  
csv json
ชั้นข้อมูลซุ้มบริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ซุ้มบริการ การท่องเที่ยว จัดสร้างเพื่อให้บริการตอบคำถามนักท่องเที่ยว ชาวไทย และชาวต่างประเทศ สนับสนุนข้อมูล เอกสาร หนังสือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 สิงหาคม 2563  
shp xml json pdf