ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงานระดับกรม
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มิถุนายน 2565  
url xlsx
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มิถุนายน 2565  
url xlsx
สถิติจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2563 โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจแและขนาดของธุรกิจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มิถุนายน 2565  
url xlsx