สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 72 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจดทะเบียน (Mobile Subscribers)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
รายได้เฉลี่ยจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่รวมการเชื่อมต่อ (บาท/เลขหมาย/เดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ประกอบด้วย เลขหมายโทรศัพท์แบบประจำที่ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขหมายที่ใข้งานทางเทคนิค เลขหมายที่ใช้งาน IoT และเลขหมายที่ใช้งาน VoIP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
สัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนครัวเรือน (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
สัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนประชากร (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนครัวเรือน (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx csv
อัตราการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx xls
ปริมาณการใช้งานเฉลียจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (นาที/เลขหมาย/เดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
สัดส่วนรายได้ของผู้ให้บริการในตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลแสดงสถานะเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น4หลักที่สงวน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx .xlsx
แผนความถี่วิทยุ พิกัดที่ตั้ง และคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
csv json pdf xlsx
พาดสายสื่อสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
เอกสารเผยแพร่งานวิชาการสายงานกระจายเสียงและโทรทัศน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
สถิติเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมที่สำนักงาน กสทช. ได้รับไว้เป็นเรื่องร้องเรียนจำแนกตามเลขที่ร้องเรียน, วันที่, ประเด็นปัญหา, ผู้ให้บริการ, สถานะ, ช่องทาง, พื้นที่ประสบปัญหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
สัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนครัวเรือน (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนประชากร (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx csv
อัตราค่าบริการเสียงต่อนาทีโดยเฉลี่ย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx csv
ร่างมติ/ร่างรายงานการประชุม กสทช. ที่ยังไม่ผ่านการรับรอง, มติ/รายงานการประชุม กสทช. ที่ผ่านการรับรองแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มีนาคม 2567  
xlsx