สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานระดับกรม
140 datasets found
Order by :
ข้อมูลสถิตินักศึกษาเข้าใหม่ เป็นการประมวลผลจากข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา , ISCED ย่อมาจาก INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION ซึ่งในรายงานเป็น ISCED 2013
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv
จำนวนบุคลากรที่ทำหน้าที่สอนของโรงเรียนสาธิตทั้งหมดจำแนกตามชื่อโรงเรียน และเพศ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่โรงเรียนสาธิตจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv api
จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ ปีการศึกษา ... จำแนกตามประเภทงาน โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย...
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv
จำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนจำแนกตามตำแหน่งบริหาร ชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน และระดับการศึกษาสูงสุด โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง...
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv
แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
Last update dataset : May 12, 2023  
api csv
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำแนกตามสัญชาติ ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา และเพศ
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนต่างชาติ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประมวลผลจากข้อมูลรายบุคคลนักเรียน ที่โรงเรียนสาธิตจัดส่งมาที่ สป.อว.
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv api
จำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการจำแนกตามชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน และระดับการศึกษาสูงสุด โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง...
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv
จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ ปีการศึกษา ... จำแนกตามระยะเวลาในการหางานทำ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีงานทำ จำแนกตามปัญหาในการหางานทำ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ เป็นการประมวลผลจากข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา โดยจะประมวลผลเฉพาะนักศึกษาที่มีสถานภาพกำลังศึกษา หรือ นักศึกษาที่รักษาสถานภาพนักศึกษา เท่านั้น
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 10 กลุ่ม (10 GROUP ISCED) ชื่อสถาบัน ระดับการศึกษา เพศ
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน เป็นการประมวลผลจากข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา โดยจะประมวลผลเฉพาะนักศึกษาที่มีสถานภาพกำลังศึกษา หรือ นักศึกษาที่รักษาสถานภาพนักศึกษา เท่านั้น
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv api
จำนวนบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนุนของโรงเรียนสาธิตทั้งหมดจำแนกตามชื่อโรงเรียน ประเภทบุคลากร และเพศ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่โรงเรียนสาธิตจัดส่งมายัง...
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv api
ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
Last update dataset : May 12, 2023  
csv
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบ Infographic ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center :...
Last update dataset : May 12, 2023  
api csv
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประมวลผลจากข้อมูลรายบุคคลนักเรียน ที่โรงเรียนสาธิตจัดส่งมาที่ สป.อว.
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน เป็นการประมวลผลจากข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา โดยจะประมวลผลเฉพาะนักศึกษาที่มีสถานภาพกำลังศึกษา หรือ นักศึกษาที่รักษาสถานภาพนักศึกษา เท่านั้น
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv api
จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ ปีการศึกษา ... จำแนกตามสถานภาพการทำงาน โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย...
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลสถิติจำนวนสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามกลุ่มสถาบัน
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv api