Text Size | A   A   A
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม ระดับช่วงชั้น และเพศ
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม ระดับช่วงชั้น และเพศ

Data source cannot be displayed.
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม ระดับช่วงชั้น และเพศ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 96352168-26dc-4ebf-bca3-be2842ee561d
Tags ชั้นเรียน นักเรียน นักเรียนโรงเรียนสาธิต ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อนุบาล เพศ โรงเรียนสาธิต
Visibility Public
Dataset create date December 2, 2021
Maintain date December 2, 2021
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Contact Email info@mhesi.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
เทอม
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ฐานข้อมูลรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนสาธิต (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
Disaggregate (Statistical data)
  • เพศ
  • ระดับการศึกษา
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลเวชระเบียนของผู้รับบริการทางคลินิกการกีฬา ประกอบด้วย เพศ,อายุ,เลขที่ และความถี่การออกกำลังกาย
Last update dataset : January 18, 2022  
csv
ข้อมูล ชื่อ , เพศ , วัน/เดือน/ปีเกิด , น้ำหนัก , ส่วนสูง ของผู้ที่ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใช้งานผ่านโปรแกรมระบบจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกรมพลศึกษา
Last update dataset : January 18, 2022  
csv
เป็นข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มประชากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : January 17, 2022  
database