องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ส่วนท้องถิ่น:องค์การบริหารส่วนตำบล
13 datasets found
Order by :
แผนพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
Last update dataset : June 12, 2023  
pdf
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ (พ.ศ.2566 - 2570)...
Last update dataset : June 12, 2023  
api
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบ...
Last update dataset : June 12, 2023  
pdf
อบต.หน้าพระธาตุ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี...
Last update dataset : June 12, 2023  
api
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบ 6 เดือนแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 มีประชาชนมาใช้บริการตามภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ด้านต่างๆ จำนวน 250 ราย
Last update dataset : June 12, 2023  
api
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใสน จังหวัดชลบุรีใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
Last update dataset : June 12, 2023  
pdf
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างฯ ปีงบประมาณ 2564 - 2566
Last update dataset : October 31, 2021  
url
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลหน้าพระธาตุ ได้แก่ 1.วัดบ้านกลาง (สักการะหลวงพ่อเหมือน) หมู่ที่ 11 ตำบลหน้าพระธาตุ 2.เจดีย์เนินพระธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระธาตุ 3.วัดหน้าพระธาตุ...
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ประกาศผลการดำเนินงานรอบ63รอบ6เดือนประจำปีงบประมาณ2563
Last update dataset : October 31, 2021  
url
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
url
สินค้าชุมชน ตำบลหน้าพระธาตุ ได้แก่ ฝาชี เป็นการจักสาน ของตำบลหน้าพระธาตุ
Last update dataset : October 31, 2021  
url
แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ประจำปี งบประมาณ 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลบุคลากร อบต.หน้าพระธาตุ
Last update dataset : October 31, 2021  
url