Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ข้อมูลสถิติคดีสืบเสาะและพินิจของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ  ปีงบประมาณ 2546 - 2559(ระหว่าง ต.ค.58 - ก.พ.59) กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : February 12, 2020  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกชนิดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : February 12, 2020  
csv pdf xls
ข้อมูลรายงานผลการฟื้นฟูฯ ที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2546 - 2559
Last update dataset : February 5, 2020  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีควบคุมและสอดส่องของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จำแนกตามภาระกิจ ปีงบประมาณ 2546 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ   ปีงบประมาณ 2546 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามฐานความผิดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf xls
สถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกช่วงอายุของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf xls
ข้อมูลรายงานผลการคุมประพฤติเสร็จสิ้นไป (สอดส่อง) ของกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกช่วงอายุของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกชนิดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกเพศของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf xls
ชุดข้อมูลกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xls
ข้อมูลสถิติคดีสืบเสาะและพินิจจําแนกตามฐานความผิดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2553 - 2559(ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามเพศของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf xls