Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
Last update dataset : June 6, 2022  
pdf url api
ข้อมูลทางสถิติของผู้มารับบริการ
Last update dataset : October 31, 2021  
api