Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
7 datasets found
Order by :
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
Last update dataset : March 2, 2023  
csv xlsx
งบประมาณที่ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของอ้อย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของมันสำปะหลัง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของข้าว
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx