Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
301 datasets found
Order by :
ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย...
Last update dataset : June 18, 2024  
xlsx pdf csv
แนวสันปันน้ำจากแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ,แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม จาก google earth
Last update dataset : June 15, 2024  
rar pdf xlsx csv
สถิติการครอบครองงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้มาตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 บังคับใช้...
Last update dataset : June 15, 2024  
pdf xlsx csv
มาตรฐานสถานภาพการทำงานได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดจำแนกประเภทงานของบุคคลของประเทศไทย
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf xlsx
ตารางเปรียบเทียบระหว่าง Statistical classification of products by activity in the European Economic Community (CPA 1996) กับ International Standard Industrial Classification of...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf
ตารางเปรียบเทียบรหัสการจัดจำแนกประจำมาตรฐาน COPNI กับมาตรฐาน ICNPO โดยเรียงลำดับตามรหัสมาตรฐาน COPNI และมีวัตถุประสงค์ในการใช้จับคู่ระหว่างมาตรฐาน COPNI กับมาตรฐาน ICNPO
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf
ตารางเปรียบเทียบระหว่าง International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC Rev.3.0 (ฉบับแปลภาษาไทย)) กับ Statistical classification of products by...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf
ตารางเปรียบเทียบรหัสการจัดจำแนกประจำมาตรฐาน ICNPO กับมาตรฐาน COPNI โดยเรียงลำดับตามรหัสมาตรฐาน ICNPO และมีวัตถุประสงค์ในการใช้จับคู่ระหว่างมาตรฐาน ICNPO กับมาตรฐาน COPNI
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf
การดำเนินงานของหน่วยสถิติในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลสถิตินั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือการจัดระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติ โดยมีการจัดประเภทสาขาสถิติขึ้น...
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf xlsx
เอกสารการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล...
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf xlsx
เป็นการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล โดยจัดทำในระดับ 5 หลัก ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ทั้งในระดับประเทศ...
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf xlsx
การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสำนักงานสถิติแห่งชาติ) เป็นมาตรฐานการจัดประเภทข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามลักษณะของสินค้าและบริการ เช่น ข้อมูลด้านการผลิต การค้า...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf
ตารางเปรียบเทียบระหว่าง ISCO -88 (ฉบับแปลภาษาไทย) - ISCO-08 (ฉบับภาษาไทย)
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf
ตารางเปรียบเทียบระหว่าง ISCO -08 (ฉบับแปลภาษาไทย) - ISCO-88 (ฉบับภาษาไทย)
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf
เป็นตารางเปรียบเทียบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของสากล (International Statistics Industrial Classification for All Economics Activity, Revision 3 :...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf
การจัดจำแนกองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร (COPNI) จัดทำขึ้นเพื่อจัดจำแนกธุรกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริโภคขั้นสุดท้าย การบริโภคขั้นกลาง การสะสมเงินทุนและเงินโอน...
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf xlsx
มาตรฐานการจัดจำแนกองค์การที่ไม่แสวงหากำไรได้รับการจัดทำขึ้นให้เป็นมาตรฐานหลัก เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf xlsx
การจำแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากลเพื่อสนับสนุนประเทศที่มีความสนใจในการศึกษาเรื่องของการใช้เวลาของประชากร...
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf xlsx
เป็นตารางเปรียบเทียบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC 2009)...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.)...
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf xlsx