Text Size | A   A   A
12 datasets found
Order by :
สดช. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาวางกลไกการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อ มีข้อมูลพื้นฐาน (Baseline)...
September 13, 2019  
csv docx xlsx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน)
January 15, 2019  
xlsx csv docx xls
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-ตุลาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ปี 2559-2561 (มกราคม-ตุลาคม)
January 15, 2019  
csv xlsx xls docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-กันยายน) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-กันยายน)
January 15, 2019  
csv docx xlsx xls
ถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-มิถุนายน) และ มูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า  ปี 2559-2561 (มกราคม-มิถุนายน)
January 15, 2019  
xls csv docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤษภาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดนไทย (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤษภาคม)
January 15, 2019  
xls csv docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-สิงหาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-สิงหาคม)
January 15, 2019  
csv xlsx docx xls
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-เมษายน) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า  ปี 2559-2561 (มกราคม-เมษายน)
January 14, 2019  
csv xls docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2558-2561 (มกราคม) และมูลค่าการค้าชายแดน(รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2558-2561 (มกราคม)
August 8, 2018  
csv xls docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-กรกฏาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-กรกฎาคม)
January 15, 2019  
xls csv docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2558-2561 (มกราคม-มีนาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน(รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2558-2561 (มกราคม-มีนาคม)
January 7, 2019  
xls csv xlsx docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2558-2561 (มกราคม-กุมภาพันธ์) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2558-2561 (มกราคม-กุมภาพันธ์)
January 7, 2019  
xls csv docx