Text Size | A   A   A
สำรวจเสียงเยาวชนกับสุขภาวะทางเพศ ปี 2562
Rating
Organizations : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ความคิดเห็นเยาวชนอายุ 10 -25 ปี เรื่องสุขภาวะทางเพศโดยความร่วมมือของ สภาเด็กและเยาวชน UNFPA และไทยพีบีเอส เมื่อปี 2562

Data source cannot be displayed.
สำรวจเสียงเยาวชนกับสุขภาวะทางเพศ ปี 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 60e5c6a3-5e77-4f14-84c1-e69b9d9b9ae6
Groups การศึกษา
Tags UNFPA สุขภาวะ เพศ เยาวชน
Visibility Public
Dataset create date November 12, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person อ้อมจันทร์ วงศ์สดใส
Contact Email AomjanW@thaipbs.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลเวชระเบียนของผู้รับบริการทางคลินิกการกีฬา ประกอบด้วย เพศ,อายุ,เลขที่ และความถี่การออกกำลังกาย
Last update dataset : January 18, 2022  
csv
ข้อมูล ชื่อ , เพศ , วัน/เดือน/ปีเกิด , น้ำหนัก , ส่วนสูง ของผู้ที่ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใช้งานผ่านโปรแกรมระบบจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกรมพลศึกษา
Last update dataset : January 18, 2022  
csv
Dashboard รายงานข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย ในแต่ละมุมมอง
Last update dataset : January 17, 2022  
url