ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของกรุงเทพมหานคร (ดำเนินการตามรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา)

Data source cannot be displayed.
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 1ade6bf5-3229-4446-89a4-7a9ea63a73c6
Tags ITA Integrity and Transparency Assessment การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Visibility Public
Dataset create date June 27, 2022
Maintain date March 1, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
Contact Email wanchalerm@bangkok.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองระดับสากล คือ Corruption Perceptions Index (ดัชนีการรับรู้ทุจริต) จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International:...
  Last update dataset : November 30, 2022  
  xlsx
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
  Last update dataset : October 10, 2022  
  docx pdf
  รายงานผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ และการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA รวมถึงการกำหนดแนวทางเสริมสร้างความโปร่งใสใสปีงบประมาณหน้า
  Last update dataset : March 10, 2022  
  pdf