Text Size | A   A   A
การปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว)
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตข้าว

Data source cannot be displayed.
การปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6b5f68d0-7bb3-459f-921d-b26474f005f2
Tags ข้าว คู่มือ สำรวจ
Visibility Public
Dataset create date March 9, 2022
Maintain date March 9, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา
Contact Email cai-info2@oae.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นน้ำ
Last update dataset : April 8, 2022  
pdf
1.ข้อมูลจากการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard...
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
วิธีการจัดทำข้อมูลสถิติและประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน)
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf