Text Size | A   A   A
ที่ตั้งโบสถ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาคริสตจักรในประเทศไทยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลที่ตั้งโบสถ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาคริสตจักรในประเทศไทยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

โบสถ์คริสต์ หมายถึง อาคารสถานที่ ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์มารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีหรือทาศาสนกิจร่วมกัน เช่นเผยแพร่พระกิตติคุณและรับใช้พระเจ้าและชุมชน ตามน้าพระทัยของพระเจ้าด้วยวิธีการเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเองและสร้างเสริมกิจกรรมทั้งปวงให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดตั้งจะต้องจดทะเบียนกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งโบสถ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาคริสตจักรในประเทศไทยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 04d501d3-d6d2-4ab5-946f-043686561f5b
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags กรุงเทพมหานคร คริสตจักร ที่ตั้ง โบสถ์
Visibility Public
Dataset create date August 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลปลาสวยงามจากห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ http://aqualib.fisheries.go.th/...
Last update dataset : July 26, 2022  
csv json
พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
Last update dataset : July 26, 2022  
csv json
ชุดข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ , ข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทานทั้งประเทศ ข้อมูลพื้นที่โครงการชลประทาน และขอบเขตสำนักงานชลประทาน
Last update dataset : July 26, 2022  
xlsx api