ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดประชาชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันมีห้องสมุดทั้งสิ้น 35 แห่ง อยู่ในความดูแลของสำนักงานวัฒนธรรมและการกีฬาท่องเที่ยว เป็นผู้ดูแลอยู่ 14 แห่ง และสำนักงานเขต 21 แห่ง โดยกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงให้บริการเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกวัย มีเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ที่ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้และข้อมูลที่ตรงกับความต้องการในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สภาพแวดล้อมสดชื่น สวยงาม สร้างแรงจูงใจโดยออกแบบภายในและภายนอกอาคารที่เหมาะสมสวยงาม บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ มีระบบโปรแกรมห้องสมุดอัติโนมัติ ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) บริการยืม-คืนด้วยระบบบาร์โค้ด บริการแบบ One Stop Service บริการภาพยนต์ ดูหนัง ฟังเพลง มีห้องทำการบ้าน Homework Center และมุมบริการเครื่องดื่ม พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเรียนรู้แบบ Discovery Learning Center เพื่อให้ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังคมและชุมชน และทำให้คนทุกวัยมาใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e4bbc44c-0102-4f5f-8f8a-a37c71497f49
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง ห้องสมุด ห้องสมุดประชาชน
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เอกสารแสดงชุดข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานด้านสุขภาพจิตของเขตสุขภาพที่ 13 เช่น รายชื่อสถานพยาบาล, จำนวนจิตเเพทย์, นักจิตวิทยา, พยาบาลจิตเวช เป็นต้น
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
เอกสารแสดงข้อมูลของพื้นที่ ที่เข้าร่วมบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ กับกลุ่มวัยต่างๆ ของเขตสุขภาพที่ 13
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูด เพื่อนำไปจัดทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และ คำแนะนำหน่วยงาน (พันธกิจ) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต
Last update dataset : April 12, 2024  
rdf csv api xlsx