Text Size | A   A   A
กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง
Rating
Organizations : กรมทรัพยากรธรณี
facebook   twiter

กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง ใช้ข้อมูลแปลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลธรณีสัณฐาน ข้อมูลเหตุกาณ์แผ่นดินไหว และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการประเมิน

Data source cannot be displayed.
กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2f32b01e-6ae7-4b66-aa2c-730a87051793
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags Active fault active-fault fault กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง รอยเลื่อน รอยเลื่อนมีพลัง
Visibility Public
Dataset create date July 14, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
Contact Email suwithk@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เผยแพร่สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการนำข้อมูลไปใช้ดังนี้ 1. ข้อมูลในระบบนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 2. ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3. กรมทรัพยากรธรณีจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิง
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show