ขนาดตัวอักษร |    
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
พบ 59 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
01_0301- SD-ACD-013-03 ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่ 3 SD-ACD-017-00 ขั้นตอนและรายละเอียดการขอรับ AHA SD-ACD-021-00...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
pdf
เงื่อนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ของสรพ.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
pdf
คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลการสำรวจ ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสถานพยาบาล โดยผู้ป่วยหรือญาติ ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการสถานพยาบาล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
csv
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
csv pdf
"คำนิยามชุดข้อมูล: มาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Standards) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ:...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
pdf
ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเยี่ยมสถานพยาบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
pdf
แผนยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
pdf
คำนิยามชุดข้อมูล: กฎหมายที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่ใช้สำหรับควบคุม กำกับดูแลการดำเนินกิจการของสถาบัน ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
csv
คำนิยามชุดข้อมูล: รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ, การให้บริการ ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบัน วิธีการจัดเก็บ:...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
pdf
"คำนิยามชุดข้อมูล: แนวทางการปฏิบัติและประเมินตนเองเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ การดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: สร้างการเรียนรู้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
pdf
รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
csv
"คำนิยามชุดข้อมูล: เป็นการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ การตีความ และการประยุกต์ใช้ความรู้ และการประเมินความรู้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
pdf
รายชื่ออนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
csv
01_0203 แผนดำเนินงานโครงการประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
pdf
01_0111 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
pdf
คำนิยามชุดข้อมูล: บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่มีคุณค่า (Value Creation) มีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อื่น ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ผลงาน/ ผลผลิตการออกแบบและพัฒนาบริการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
pdf
01_0104 รายชื่อ ทำเนียบกรรมการบริหารและผู้บริหารสถาบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
url pdf csv
01_0103 ผลการประเมินองค์กรโดยกพร. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและรับรอง ภารกิจหลักองค์กร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
pdf
คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลการสำรวจ ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลสมาชิก 2P ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลแบบสอบถาม วิธีการจัดเก็บ: สำรวจและประเมินผ่าน Web Application ปีละ 1...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
csv
BCP63 strategy_map_สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
pdf