กรมธุรกิจพลังงาน - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมธุรกิจพลังงาน
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 382 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลสถานที่ตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบกิจการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลแสดงปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน ออกเทน 91 รายจังหวัด ที่ผู้ค้าน้ำมันแต่ละบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ปริมาณการส่งออกก๊าซโปรเพน ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
สถิติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และไบโอมีเทน ของกลุ่มตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
รายชื่อสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ที่จัดเก็บตัวอย่างมาเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามแผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วยรายชื่อสถานีบริการ ที่อยู่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลแสดงปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ชนิดที่มีกำมะถันน้อยกว่า 0.5% รายจังหวัด ที่ผู้ค้าน้ำมันแต่ละบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
รายชื่อหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น ประกอบด้วยรายชื่อหน่วยงานราชการ ที่อยู่ วันที่รับตัวอย่าง ชื่อผลิตภัณฑ์ตามใบรับตัวอย่าง ชนิดความหนืด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
ข้อมูลแสดงปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) รายจังหวัด ที่ผู้ค้าน้ำมันแต่ละบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ปริมาณการนำเข้าโปรเพน ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลแสดงปริมาณการจำหน่ายบิวเทนรายจังหวัด ที่ผู้ค้าน้ำมันแต่ละบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ปริมาณการนำเข้าบิวเทน ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จำหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลแสดงปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายจังหวัด ที่ผู้ค้าน้ำมันแต่ละบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูล การได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 โดยแสดงเลขที่ใบอนุญาต,ชื่อผู้ค้าน้ำมัน, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
ราคาการนำเข้าน้ำมันดิบ ที่มีการอ้างอิงจากราคากลางตลาดโลก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
ข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัดและถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว ณ เดือนมิถุนายน 2566 ที่ประกอบไปด้วย เลขที่ใบอนุญาต วันที่ออกใบอนุญาต และวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
.xlsx csv pdf
ข้อมูลแสดงปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 รายจังหวัด ที่ผู้ค้าน้ำมันแต่ละบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบและวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ปริมาณการจำหน่ายก๊าซแอลพีจี แยกรายสาขา ประกอบด้วย ครัวเรือน อุตสาหกรรม สถานีบริการ และปิโตรเคมี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls xlsx