ขนาดตัวอักษร |    
กรมทรัพยากรธรณี
หน่วยงานระดับกรม
พบ 37 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
การศึกษาอัตราการไหลและความเข้มข้นของตะกอนในแม่น้ำและชายฝั่งทะเล จากข้อมูลสำรวจภาคสนามด้วยการดักตะกอนด้วยเครื่องมือดักตะกอนและนำมาเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
shp csv doc
การศึกษา ติดตาม และจัดทำข้อมูลพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และตราด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
arcgis rest service shp csv doc
การศึกษาธรณีสัณฐานหน้าหาด ศึกษาปริมาณตะกอนหน้าหาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
csv doc gdb
ข้อมูลแสดงเส้นชั้นความลึกของพื้นท้องทะเลบริเวณอ่าวไทย และอันดามัน มาตราส่วน 1:50,000 ได้จากการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการหยั่งน้ำลึก (echo sounding)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
arcgis rest service shp csv doc
การศึกษา ติดตาม และจัดทำข้อมูลเส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช จันทบุรี และประจวบคีรีขันธ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
arcgis rest service shp csv doc
การศึกษา ติดตาม และจัดทำข้อมูลเส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย แลชายฝั่งทะเลอันดามัน จากข้อมูลการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
shp csv doc
ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล มาตราส่วน 1: 250,000 ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศทางน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล พร้อมทั้งทำการสำรวจภาคสนาม และเจาะสำรวจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
arcgis rest service shp csv doc
ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน โดยได้มาจากการประมวลผลด้วยแบบจำลอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
csv shp word arcgis rest services
การศึกษา ติดตาม และจัดทำหมุดหลักฐานติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และตราด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
shp csv doc
ข้อมูลแสดงผลวิเคราะธาตุโลหะและอโลหะ ที่สะสมตัวในตะกอนพื้นทะเล ด้วยเครื่องมือ ICP-OES
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
csv doc shp
ข้อมูลแสดงชนิดของตะกอนที่ตกสะสมตัวในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย และอันดามัน มาตราส่วน 1:50,000 ได้จากการเก็บตัวอย่างโดยวิธีแบบลาก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
arcgis rest service csv shp doc
ข้อมูลสถานีวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล ทั้งหมด 8 สถานี ได้แก่ ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต และสตูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
arcgis rest service shp csv doc
ข้อมูลแสดงแหล่งสะสมตัวของตะกอนทรายพื้นทะเล และตะกอนทรายใต้พื้นทะเล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
arcgis rest service shp csv doc
ข้อมูลแสดงทิศทางการเคลื่อนตัวของกระแสน้ำ และความเร็วของกระแสน้ำ ในช่วงเวลาน้ำขึ้น-ลง จากเครื่องมือ Acoustic Doppler Current Profiler
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
csv doc shp
รายงานพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน (รายตำบล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2565  
csv pdf
ข้อมูลแรงดันน้ำใต้ดินที่ได้จากเครื่องวัดแรงดันน้ำใต้ดินอัตโนมัติซึ่งอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2565  
csv shp word arcgis rest services
จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลตำแหน่งท่อกลม ท่อเหลี่ยม สะพาน ฝายทดน้ำ จากการสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม ในงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลดินที่ได้จากเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลตำแหน่งที่เกิดร่อยรอยแผ่นดินถล่มในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2565  
csv shp word arcgis rest services